ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)”

2-3 ตุลาคม 2566 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ และนางสาวปรีดาวรรณ อ่อนนางใย ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)” กลุ่มเป้าหมายคือครูและบุคลากรโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายวังม่วง จำนวน 6 โรงเรียน