การศึกษาปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Digital Literacy สำหรับครูปฐมวัย”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

          นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มอบหมายให้นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Digital Literacy สำหรับครูปฐมวัย” โดยมีนางสาวสมถวิล ชูเนตร หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี ดร.เทอดชัย บัวผาย และนายสันติภาพ เล่ห์กล เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ครูปฐมวัยโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม PSWIM ทั้ง 42 โรงเรียน เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและศักยภาพของการใช้ดิจิทัลเพื่อการปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์เชิงรุก ระดับปฐมวัยตามนวัตกรรม PSWIM โดยมี ดร.จิระภา ธรรมนำศีล เจ้าของโครงการ ก่อนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานปฐมวัยทั้งระบบ