การศึกษาปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์แผนการจัดประสบการณ์เชิงรุก ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย”

วันที่ 10 เมษายน 2567

          นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์แผนการจัดประสบการณ์เชิงรุก ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย” พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ตามนวัตกรรม PSWIM รวมทั้งนายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้กำลังใจครูผู้สอนปฐมวัยทั้ง 15 โรงเรียน ในการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ร่วมกัน ให้ทันก่อนเปิดใช้ในภาคเรียนที่ 1/2567 ภายใต้ Time Line การพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์เชิงรุก สำหรับครูปฐมวัย สู่ห้องเรียนอย่างมีความสุข