ข่าวสารเทคโนโลยี

อบรม สมรรถนะดิจิทัล ออนไลน์ (ฟรี)

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดอบรมออนไลน์ 

  • 1. สมรรถนะดิจิทัลระดับพื้นฐาน (Basic Digital Competency : DC1-DC3)
  • 2. ระดับกลาง (Intermediate Digital Competency: DC4 – DC5) 
  • 3. ระดับสูง (Advanced Digital Competency: DC6 – DC7) 

1.คู่มือการอบรม
2.สื่อ VDO  แนะนำ การใช้งาน
3. ลงทะเบียน
4. เว็บไซต์อบรม  www.learning-obec.com