การศึกษาปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดประสบการณ์เชิงรุก ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดประสบการณ์เชิงรุก ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย สู่กา

วันที่ 16-18 มีนาคม 2567
นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มอบหมายให้นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดประสบการณ์เชิงรุก ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน” โดยมีนางสาวสมถวิล ชูเนตร หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านวังหว้า อำเภอบ้านแฮด เป็นฐานการพัฒนาในครั้งนี้ ทั้งนี้วิทยากรโดย ดร.จิระภา ธรรมนำศีล พร้อมครูต้นแบบมอนเตสซอรี ได้แก่ คุณครูปิยรัตน์ ประจันตะเสน ,คุณครูณัฐณิชา บุตรเนียร , คุณครูลำไย ชูรัก และคุณครูนุชนาฏ ชัยรัตน์ เป็นวิทยากรให้กับความรู้กับครูปฐมวัยโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมมอนเตสซอรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรม PSWIM ระดับเขตพื้นที่ จำนวน 15 โรงเรียน ฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงทั้ง 4 หมวดก่อนเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1/2567 สู่ห้องเรียนอย่างมีความสุขต่อไป ทั้งนี้ขอบคุณนางจรรยา บุญศรีประภาณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหว้าที่อนุเคราะห์สถานที่และให้การต้อนรับในการอบรมครั้งนี้จนเสร็จสิ้นด้วยดี