ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทคโนโลยี

การอบรมปิดเทอมเติมความรู้ ครั้งที่ 22 (หลักสูตรที่ 2 การผลิตสื่อวิดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน)

นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมปิดเทอมเติมความรู้ ครั้งที่ 22 (หลักสูตรที่ 2 การผลิตสื่อวิดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน) พร้อมบรรยายพิเศษและพบปะผู้เข้าอบรม ด้วยสพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยกลุ่มงาน ICT ได้ดำเนินการโครงการ ปิดเทอมเติมความรู้ ครั้งที่ 22 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้การทำงานและเพื่อการเรียนการสอน ตามความสมัครใจ และเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ICT ร่วมกัน โดยมี 2 หลักสูตรคือ 1.หลักสูตร การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สร้างสื่อการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) และ2.หลักสูตร การผลิตสื่อวิดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน อบรมระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 (หลักสูตรละ 2วัน) ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2