การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดประสบการณ์เชิงรุก ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน”

การอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read More